Moodle
Zobrazit menu

Prostory ÚJČ

Stávající umístění ÚJČ

ÚJČ v současné době nedisponuje vlastní nemovitostí a veškerou svou činnost provozuje v pronajatých prostorách. Pražská pracoviště ÚJČ jsou momentálně dislokována na třech různých místech, a to v budově Archeologického ústavu AV ČR v Letenské ulici, v budově Slovanského ústavu AV ČR ve Valentinské ulici a v budově Hybernská 8, kterou spoluvlastní několik ústavů AV ČR.

Toto rozmístění je značně nevýhodné jak pro působení ÚJČ, tak pro působení ústavů, které ÚJČ své prostory pronajímají. Z hlediska vědecké činnosti ÚJČ spočívají hlavní nevýhody v omezení možnosti operativně konzultovat vědeckou práci mezi odděleními, v nemožnosti pořádat vědecké i popularizační akce (konference, přednášky) ve vlastních prostorách a vhodně umístit a zabezpečit některé vědecké materiálové sbírky (např. historické excerpce ke slovníkům, historické tisky a mapy apod.). Pronajímatelům, v jejichž budovách ÚJČ sídlí, se ztěžuje koncepční rozvoj, protože nemohou plně využít všechny prostory svých budov.

Rozložení na třech místech přináší ÚJČ také provozní obtíže – je ztížen oběh dokumentů, správa a údržba počítačových sítí ve třech různých budovách se musí podřídit infrastruktuře třech různých prostředí, běžné zásobování kancelářským a dalším spotřebním materiálem je třeba zajistit na třech místech atd.

Nové perspektivy ÚJČ: budova Washingtonova 1569/21, Praha 1

silueta.jpg

Současné nevhodné umístění se ÚJČ dlouhodobě snaží řešit, a proto od roku 2016 jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu budovy Washingtonova 1569/21, Praha 1, do vlastnictví ústavu, a to ve veřejném zájmu.

Budova naposledy sloužila jako kancelářský dům. Svou dispozicí a celkovou užitnou plochou 2 760 m2 odpovídá prostorovým nárokům pražských pracovišť ústavu, proto by poskytla odpovídající zázemí všem jeho pražským výzkumným i provozním oddělením. Poloha budovy v samém centru města je pak mimořádně výhodná zejména pro návštěvníky veřejné ústavní knihovny a studenty kabinetu studia jazyků a centra akademického psaní, které jsou rovněž součástí ÚJČ. Umístění ve středu města je potřebné i kvůli vazbám ÚJČ na blízké, úzce spolupracující instituce – humanitněvědní ústavy AV ČR a katedry vysokých škol. Řada pracovníků ÚJČ na vysokých školách působí a podílí se tak na výchově mladé vědecké generace, na přípravě uchazečů o vyšší vědecké a akademické hodnosti v oboru a na formování oboru vůbec (členství v oborových komisích, tvorba studijních programů, členství v redakčních radách). Pro veškerou působnost ústavu je pak nezbytná také dostupnost knihoven, zejména Národní knihovny a Knihovny AV ČR.

Historie a současnost budovy Washingtonova 1569/21, Praha 1

silueta.jpg

Stavba započala roku 1878 na parcele umístěné v blízkosti tehdejšího nejvýznamnějšího, dnes hlavního pražského nádraží. Původně šlo o dva měšťanské domy v novorenesančním stylu. V roce 1906 byly firmou Baťa spojeny v jeden objekt a budova získala pozdně secesní průčelí. V roce 1926 budově přibylo další patro, podkroví s obytnou vestavbou, čímž objekt získal dnešní podobu.

 
V první polovině 20. století byl objekt využíván jako ústřední kancelář firmy Baťa a po jistou dobu disponoval též luxusnějšími velkometrážními byty, než začal cele sloužit administrativním účelům. Z té doby se dochovaly některé cenné interiéry – Baťova pracovna a reprezentativní sály. Ještě z doby dvojdomu se pak zachovaly historicky a esteticky hodnotné dobové dveře a okna, kování, štukové prvky, obklady a truhlářské výrobky. Do roku 1939 vlastnily budovu fyzické osoby, na jaře 1939 se vlastníkem stala firma Baťa, a. s. Po znárodnění firmy Baťa získal vlastnické právo k budově stát a postupně ji využívaly různé subjekty.


V roce 1971 dům převzala armáda a do roku 1992 v něm sídlila městská vojenská správa. Od roku 1993 budova není využívána, přestože po roce 2000 o ni postupně projevilo zájem několik státních institucí. Žádná z nich ji však nakonec nepřevzala. Od září 2015 objektem ze zákona disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Milníky jednání o budově Washingtonova 1569/21, Praha 1

  • Duben 2016: AV ČR požádala ÚZSVM o převod budovy ve prospěch ÚJČ.
  • Červen 2018: Ministerstvo financí připustilo možnost, že ÚZSVM by mohl budovu bezúplatně převést přímo ve prospěch Ústavu pro jazyk český AV ČR.
  • Leden 2020: ÚJČ vybral na základě vypsané soutěže firmu ARCHUM architekti, s. r. o., aby vypracovala studii využitelnosti budovy.
  • Červenec 2020: ÚJČ předal ÚZSVM studii využitelnosti budovy.
  • Březen 2021: AV ČR schválila záměr ÚJČ nabýt do svého majetku objekt Washingtonova 1569/21, a to bezúplatným převodem z důvodu veřejného zájmu.
  • Březen 2021: AR AV ČR vzala na vědomí pracovní návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami k objektu v ul. Washingtonova, jak je připravován s ÚZSVM jako budoucím převodcem.
  • Březen 2021: Dozorčí rada ÚJČ udělila předchozí písemný souhlas k nabytí budovy ve Washingtonově ul. 1569/21.
  • Leden až září 2022: Byl připraven návrh smlouvy o bezúplatném převodu. AV, ÚJČ, ÚZSVM a ÚOHS konzultovaly objem hospodářské činnosti ÚJČ.
  • Říjen 2022: Byl připraven návrh materiálu pro vládu, který doporučuje bezúplatný převod budovy ve prospěch ÚJČ.
  • Únor 2023 – Vláda schválila změnu právních poměrů u administrativní budovy Washingtonova 1569/21, Praha 1, a uložila ministrovi financí, aby zabezpečil bezúplatný převod budovy ve prospěch ÚJČ.

 
Architektonická studie

silueta.jpg

Studii využitelnosti budovy Washingtonova 1569/21, Praha 1, nechal ÚJČ vypracovat na žádost ÚZSVM. Vznikla na základě pečlivého zvážení prostorových nároků i provozních potřeb všech oddělení ÚJČ. Odráží též zamýšlený koncepční rozvoj ústavu, v současné dislokaci nemyslitelný. Studie prokazuje, že budova je pro činnost a rozvoj ÚJČ vhodná a její adaptace je též ekonomicky racionální. Navrhuje dvě varianty rekonstrukce – levnější varianta A počítá s minimem stavebních zásahů, finančně náročnější varianta B navrhuje stavební zásahy, které optimalizují prostorové vztahy v budově a zabezpečují komfortnější využívání budovy pro zamýšlené účely. Navržené stavební zásahy však nejsou velké, protože budova je i při stávající dispozici pro potřeby ÚJČ vhodná a byla i v minulosti užívána k účelům, které jsou charakteru práce v ÚJČ blízké. Počítá se též s některými nezbytnými modernizačními zásahy (bezbariérové přístupy, výtahy apod.).


Studie klade důraz na to, že záměrem ÚJČ není zapouzdření se v budově, vedle které lidé procházejí bez povšimnutí, ale dostupnost budovy pro odbornou i laickou veřejnost. ÚJČ pokládá za značnou výhodu umístění budovy v centru města a rád by zpřístupněním relevantních prostor veřejnosti podpořil její přirozený městotvorný potenciál.


Jako veřejná, tj. přizpůsobená pohybu veřejnosti, jsou přirozeně koncipována především nižší patra budovy, kde by měla sídlit ústavní knihovna disponující statutem veřejné knihovny a navštěvovaná mimo jiné studenty pražských univerzit a dále kabinet studia jazyků, jehož výuku navštěvují zaměstnanci ostatních ústavů AV ČR a doplňkově i zájemci z řad veřejnosti. Ve vyšších poschodích budou působit odborná výzkumná oddělení, jejichž práce by naopak pohybem veřejnosti neměla být rušena. Touto koncepcí je pomýšleno též na prevenci s ohledem na zkušenosti získané v období pandemie – omezení, resp. usměrnění pohybu cizích osob po budově v souladu s hygienicko-epidemiologickou situací.

Činnost ÚJČ – k čemu bude budova sloužit?

Veškerou svou činnost ústav vykonává ve veřejném zájmu – tradičně plní svou společensky žádanou výzkumnou, vzdělávací a osvětovou roli. Z pohledu veřejnosti je ústav respektovanou autoritou v otázkách národního jazyka – jeho jazykovými příručkami se do velké míry řídí obsah výuky českého jazyka na základních a středních školách i obsah učebnic a také se podle nich hodnotí výstupy v tomto předmětu. V poslední době získávají značnou popularitu jeho elektronické zdroje pro nejširší veřejnost, zejména Internetová jazyková příručka, a velmi žádanou a ceněnou službou je též tradiční jazykové poradenství využívané laiky, profesionálními uživateli jazyka (učitelé, redaktoři, korektoři aj.), úřady státní správy i komerční sférou. Podstatnou složkou činnosti ÚJČ je též pořádání nejrůznějších školení, seminářů a letních škol pro učitele, pracovníky médií a státní správy. Svou činností ÚJČ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.


Hlavní vědeckou činností ÚJČ je výzkum v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykům, zejména pokud jde o slovní zásobu, mluvnickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textů, a dále v oblasti obecné jazykovědy a didaktiky jazyků včetně interdisciplinárních přesahů. ÚJČ získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení, provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje služby jazykové poradny a ústavní knihovny. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně specializované jazykové přípravy pracovníků AV ČR v českém jazyce i cizích jazycích se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace.