Moodle
Zobrazit menu

Oddělení vývoje jazyka

Kontakt:

Valentinská 1
116 46  Praha 1
E-mail: vyvoj at ujc.cas.cz

Čím se v oddělení zabýváme:

Oddělení vývoje jazyka se věnuje výzkumu historie českého jazyka ve dvou hlavních úkolech: lexikologicko-lexikografickém a textologicko-edičním.
Lexikologicko-lexikografický úkol je zaměřen na studium a popis české slovní zásoby doby staré (od historických počátků do konce 15. století) a střední (od 16. století do národního obrození); jeho hlavními výstupy jsou v současné době Elektronický slovník staré češtiny a Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny.
Textologicko-ediční úkol se zabývá komplexní filologickou analýzou historických textů, jeho výstupem jsou především edice staročeských, humanistických a barokních literárních památek, a to jak ve formě knižních edic, tak ve formě edic elektronických.
Členové oddělení seznamují odbornou i laickou veřejnost se svou vědeckou prací v knižních i elektronických publikacích, v odborných i popularizačních článcích, na odborných přednáškách a konferencích, v mediálních prezentacích a také během výuky na vysokých školách.
Oddělení je také tvůrcem a provozovatelem internetových stránek Vokabulář webový, na nichž jsou publikovány nejen výsledky práce oddělení vývoje jazyka, ale i další zdroje k poznání starších fází vývoje češtiny.

Na čem pracujeme:

Elektronický slovník staré češtiny

vedoucí úkolu: Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

Projekt Elektronický slovník staré češtiny byl zahájen v roce 2005 a je zpracováván v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR. Zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Vychází z materiálu, který je shromážděn v lexikálních archivech oddělení vývoje jazyka ÚJČ.
Podrobnosti zde.

Zpřístupnění rukopisů a starých tisků

vedoucí úkolu: PhDr. Alena Černá, Ph.D. 

Diachronní textologie se v oddělení vývoje jazyka rozvíjí v několika směrech. Především v rámci grantových projektů se připravily či připravují kritické edice několika reprezentativních památek staročeské literatury.

Vedle tištěných edic vznikají v oddělení také edice elektronické; předmětem zájmu pracovníků jsou kromě rukopisných středověkých památek také tisky z období 15. až 18. století. Elektronické edice slouží jako materiálová báze pro lingvistický výzkum a jsou začleněny do edičního modulu Vokabuláře webového. Vybrané elektronické edice jsou rovněž dostupné ve formě elektronických knih. Transkribované texty památek, které v rámci tohoto úkolu v oddělení vznikly, jsou dále využívány pro vytváření textových bank (korpusů) historické češtiny zveřejněných rovněž v rámci Vokabuláře webového.
Podrobnosti zde.

Vokabulář webový 

vedoucí úkolu: Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny, nástroje a pomůcky pro editaci historických textů nebo jejich analýzu.

Podrobnosti zde.

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

vedoucí úkolu: PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.

Projekt Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny byl zahájen v roce 2005 jako reakce na volání po soustavném zpracování středněčeské slovní zásoby (z let cca 1500–1780). Základ databáze byl vytvořen digitalizací lístkové kartotéky uložené v oddělení vývoje jazyka; nyní se databáze průběžně rozšiřuje výběrovou excerpcí. Všechny záznamy jsou opatřeny několika počítačově čitelnými údaji o excerpované lexikální jednotce a jejím prameni, takže v databázi je možno vyhledávat i listovat.

Databáze má povahu materiálové sbírky, která ve výsledné podobě poslouží jako základ pro tvorbu zamýšleného slovníku humanistické a barokní češtiny, protože toto období nebylo posud lexikograficky zpracováno. Již nyní vznikají při budování databáze dílčí lexikologicky orientované studie, které autoři zveřejňují v odborných periodikách, sbornících či kolektivních monografiích. Své poznatky rovněž využívají jak při vysokoškolské výuce, tak při popularizační činnosti.

Aktuální verze je pro registrované uživatele k dispozici zde.

Pracovníci:

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.  

vedoucí

e-mail: pytlikova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 460

Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.  
zástupce vedoucí

e-mail: simek at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 456

PhDr. Alena Černá, Ph.D.  

e-mail: alenacerna at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 452

Mgr. Jan Dušek  
e-mail: jdusek at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 455

Mgr. Jitka Filipová 

e-mail: j.filipova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 452

Mgr. Irena Fuková  

e-mail: fukova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 459

Mgr. Tereza Hejdová 

e-mail: hejdova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 459

Mgr. Andrea Hlaváčová Svobodová, Ph.D.  

e-mail: a.svobodova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 460

PhDr. Milada Homolková, Ph.D.  
e-mail: homolkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458

Mgr. Martina Jamborová   
e-mail: jamborova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 456

PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D. 

e-mail: koupil at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 452

Mgr. Hana Kreisingerová. Ph.D.   
e-mail: kreisingerova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458

Mgr. Anna Michalcová  

e-mail: a.michalcova at ujc.cas.cz

tel: +420 225 391 459

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. 

e-mail: o.navratilova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 457

PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.  

e-mail: nedvedova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 455

PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.  
e-mail: nejedly at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 455

PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.  

e-mail: pergler at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 456

Mgr. Barbora Řezníčková, Ph.D. (dočasně nepřítomná) 
e-mail: reznickova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 457

Mgr. Ondřej Svoboda 
e-mail: svoboda at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 457

Mgr. Dmitrij Timofejev, Ph.D.  

e-mail: timofejev at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 452

PhDr. Miloslava Vajdlová, Ph.D.  
e-mail: vajdlova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 455

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.  
e-mail: volekova at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 460

Mgr. Jana Zdeňková 

e-mail: zdenkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 458

Bc. Karolína Žampachová

e-mail: k.zampachova at ujc.cas.cz