Moodle
Zobrazit menu

Dialektologické oddělení

Kontakt:


Veveří 97

602 00 Brno

Čím se v oddělení zabýváme:

Dialektologické oddělení je jediným akademickým pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá zkoumáním nespisovných útvarů českého národního jazyka; vedle problematiky tradičních teritoriálních dialektů a formování interdialektů zkoumá zvláštnosti běžné mluvy, a to i v oblastech s různou mírou migrace obyvatelstva, tj.  ve městech a v pohraničních oblastech. Současná bádání se soustřeďují na výzkum nářečního lexika v apelativní i propriální sféře. 

Na čem pracujeme:

Slovník nářečí českého jazyka

Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.; PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (2020–)
Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) zpracovává jako první a jediný slovník u nás nářeční slovní zásobu z celého území českého národního jazyka. Zpracovává lexikální zásobu nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibližně za posledních 150 let, a to v relativní úplnosti. Obsáhlý materiál pro tento slovník je uložen v Archivu lidového jazyka, je však průběžně doplňován excerpty z rukopisných a tištěných zdrojů a materiálem z přímého terénního výzkumu. Elektronická verze SNČJ je zpřístupňována od r. 2016.
Podrobnosti zde.

Český jazykový atlas (ČJA 1, Praha 1992 (dotisk 2004); ČJA 2, Praha 1997; ČJA 3, Praha 1999; ČJA 4, Praha 2002; ČJA 5, Praha 2005; ČJA. Dodatky, Praha 2011)

Vedoucí úkolu: PhDr. Jan Balhar, CSc. (do 2011); PhDr. Libuše Čižmárová, CSc. (2012–; elektronická podoba)

Stěžejní dílo české bohemistiky včleňující dialekty do kontextu českého národního jazyka v pohledu diachronním a synchronním. ČJA 1–5 se umístil na 2. místě v soutěži Slovník roku 2008, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, a získal 1. cenu poroty za výkladový slovník.

V roce 2016 bylo dokončeno 2. elektronické, opravené a doplněné vydání ČJA (ve formátu PDF). V současnosti se pracuje na vytvoření HTML verze; dosud byly veřejnosti zpřístupněny svazky ČJA 1–4. Vedoucí úkolu: PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.

Podrobnosti zde.

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (SPJMS) zpracovává rozsáhlý a reprezentativní materiál pomístních jmen z historické Moravy a české části Slezska. Průběžně je budována digitální databáze pomístních jmen (shromážděných v letech 1965–1986; 225 000 kartotéčních záznamů. Hesla SPJMS jsou zpřístupňována od r. 2014 v elektronické verzi.
Podrobnosti zde.

Všechny tři elektronické projekty (ČJA, SNČJ, SPJMS) jsou vytvořeny na stejné programové bázi (též design webových stránek je totožný), proto je bude možné v budoucnu propojit a vytvořit jedinečné a rozsáhlé interaktivní médium, první svého druhu nejen v Evropě, ale i ve světě, které nabídne všestranný pohled na českou nářeční slovní zásobu, a to jak v apelativní, tak v propriální sféře.

Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit
Vedoucí úkolu: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., řešitelka projektu Ministerstva kultury (NAKI II) č. DG20P02OVV029 (2020–2022)
Cílem tohoto projektu je vytvořit nářeční geoportál, interaktivní prostředí, které výrazně usnadní orientaci a navigaci v mnoharozměrných gramatických datech. Základem jsou dialektologické mapy, které bude možné vzájemně porovnávat, měnit jejich topopodklad atd. Obsahově vycházejí z výzkumů pro Český jazykový atlas, budou však zpracovány graficky náročněji a přesněji a bude do nich přidáno množství dat z více než tisíce zdrojů, které vlastní v této úplnosti pouze dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR. Součástí projektu jsou i práce na nových heslech Slovníku nářečí českého jazyka, terénní výzkum, publikace odborné knihy, několika studií a map a uspořádání výstavy (včetně kritického katalogu, tj. další odborné knihy).

Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас – OLA)
Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Mezinárodní projekt, jehož se účastní univerzitní a akademická pracoviště všech slovanských národů Evropy. Dosud bylo vydáno sedmnáct fonetických a lexikálních svazků. Svazek Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt (2019) k vydání připravily PhDr. Martina Ireinová, Ph.D., a Mgr. Petra Přadková, které jsou do projektu zapojeny za českou stranu.
Podrobnosti zde.

Evropský jazykový atlas (Atlas Linguarum Europae – ALE)

Vedoucí úkolu (české účasti): PhDr. Milena Šipková, CSc.

Jazykovězeměpisné dílo zpracovávané v rámci rozsáhlé spolupráce akademických a univerzitních pracovišť evropských zemí a pod patronací UNESCO. Činnost na ALE byla započata r. 1970 prvním oficiálním setkáním evropských dialektologů v Nizozemsku. Doposud bylo v devíti svazcích publikováno 84 položek. Za českou stranu se projektu účastní PhDr. Milena Šipková, CSc., a PhDr. Libuše Čižmárová, CSc.; do 9. svazku zpracovaly položku „játra“ (mapa I.102), pro 10. svazek připravily položky „zub“ a „včela“.

Podrobnosti zde.

Archiv lidového jazyka

Vedoucí úkolu: PhDr. Milena Šipková, CSc.

Archiv lidového jazyka (ALJ) je budován od r. 1952; shromažďuje nářeční materiál zachycený ve starších slovnících a jiných pracích, tištěných nebo rukopisných (cca milion záznamů), jednak materiál získaný pomocí dopisovatelů. ALJ slouží jako jeden ze zdrojů Slovníku nářečí českého jazyka; byl digitalizován a je průběžně doplňován excerpty z disertací a dalších prací a z přímého terénního výzkumu.

Archiv zvukových záznamů nářečních promluv

Vedoucí úkolu: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.

Pokračuje se v budování archivu. Nahrávky nářečních promluv, pořízené během výzkumu pro Český jazykový atlas i později a uchovávané na magnetofonových páskách, byly ve spolupráci s Českým rozhlasem převedeny do digitální podoby, v současnosti jsou popisovány a zálohovány. Jejich část byla využita v šestém díle Českého jazykového atlasu v Dodatcích (tiskem 2011). Archiv je průběžně doplňován o nové zvukové záznamy nářečních promluv z terénních výzkumů.

Odraz života našich předků v mizejících slovech

(ukončený projekt)
Vedoucí úkolu: PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., řešitelka grantu GA ČR č. 16–046485S Odraz života našich předků v mizejících slovech (2016–2018)

Předmětem výzkumu byla specifika spojená s procesem ústupu a zanikání nářeční slovní zásoby, s existencí regionalismů vymezených dřívějšími historicko-správními hranicemi a s navrstvením slov různého (jinojazyčného) původu v témž regionu. Společným materiálovým zdrojem pro uvedená témata byla databáze Slovníku nářečí českého jazyka. Jedním z výsledků projektu je kniha Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.

Podrobnosti zde.

Pracovníci:

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.    

vedoucí

e-mail: ireinova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 292

PhDr. Zina Komárková    

e-mail: komarkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 288

Mgr. Tereza Kopecká  

e-mail: kopecka at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 294

Bc. Tadeáš Krch  

e-mail: krch at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

Mgr. Filip Kubeček  

e-mail: kubecek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 287

Mgr. Petra Přadková   

e-mail: pradkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 288

Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.    

e-mail: spinkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 296

Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.   

e-mail: stupnanek at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 293

Helena Svobodová

e-mail: svobodova.helena at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 293

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.    

e-mail: simeckova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 294

PhDr. Milena Šipková, CSc.    

e-mail: sipkova at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 295

Mgr. Šimon Tesař  

e-mail: tesar at ujc.cas.cz

tel.: +420 532 290 291