Moodle
Zobrazit menu

Historie

Pro historii Ústavu pro jazyk český je zásadní rok 1891, kdy svou činnost zahájila vrcholná domácí badatelská instituce – Česká akademie věd a umění. Základním úkolem Akademie byla v souladu se zaměřením obdobných institucí ve světě příprava velkého výkladového slovníku národního jazyka. Roku 1906 podal František Pastrnek spolu s předním lexikografem Františkem Štěpánem Kottem a Josefem Zubatým návrh na zahájení přípravných prací na slovníku. K posouzení návrhu byla vytvořena komise III. třídy Akademie, jejíž snažení vyvrcholilo v roce 1911 založením nejstaršího akademického pracoviště – Kanceláře Slovníku jazyka českého. Ta okamžitě přikročila ke sběru lexikálního materiálu pro Příruční slovník jazyka českého, který začal v sešitech vycházet v roce 1935 a byl dokončen svým devátým svazkem v roce 1957.

Po konci 2. světové války byla Kancelář přeměněna na ústav, jehož úkoly byly rozšířeny o zkoumání českých nářečí, dějin češtiny a o problematiku současného spisovného jazyka. Tak vznikl v roce 1946 Ústav pro jazyk český, jehož prvním ředitelem se stal vedoucí někdejší Kanceláře Alois Získal.

Koncem roku 1952 bylo na brněnském pracovišti ústavu založeno dialektologické oddělení a na popud Václava Machka i oddělení etymologické. Po vzniku Československé akademie věd v roce 1952 byl Ústav pro jazyk český začleněn do její struktury a stal se jedním z jejích základních pracovišť. Funkci ředitele vykonával jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku Bohuslav Havránek (do 1965). V čele ústavu se poté vystřídala řada předních představitelů domácí lingvistiky: František Daneš, Miloš Dokulil, Karel Horálek, Jan Petr. Po roce 1989 se vrátil do funkce ředitele František Daneš. V letech 1994–2002 byl jeho nástupcem Jiří Kraus, mezi roky 2003 a 2016 vedl ústav Karel Oliva. Od roku 2016 je ředitelem Martin Prošek.

Ústav pro jazyk český je od roku 1992 součástí nově transformované Akademie věd České republiky.

V roce 2011 oslavil Ústav pro jazyk český sté výročí od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého. Více informací zde.