Moodle
Zobrazit menu

Oddělení stylistiky a sociolingvistiky

Kontakt:

Letenská 123/4
118 00 Praha 1

Čím se v oddělení zabýváme:

Jaká je dnešní čeština, jaké funkce plní a jaké jsou její normy?

  • Zabýváme se tím, jak lidé mluví a píší v různých komunikačních situacích, jednak tradičních, jednak nově vznikajících: zajímá nás tedy nejen např. styl klasického dopisu, ale i styl e-mailů, esemesek, tweetů...
  • Zkoumáme češtinu, jakou užívají lidé při běžném dorozumívání, třeba v soukromí rodiny nebo na pracovišti, ale i češtinu, jakou mluvíme na veřejnosti, např. na úřadech, ve škole, v rozhlase, v televizi...
  • Zajímá nás styl, jaký užívají spisovatelé, ale i vědci, lékaři, politici, publicisté, moderátoři, reklamní tvůrci... Zkoumáme, jak mluví učitelé a žáci, jak mluví ti starší a jak mladší, jak mluví muži a ženy...
  • Zkoumáme, jak lidé spolu vedou rozhovory, jak si navzájem rozumějí, případně nerozumějí, jak kooperují, případně nekooperují, jak se střídají v řeči, jakou roli hrají v rozhovoru tělesné postoje, gestikulace, mimika, pohledy...
  • Zabýváme se českou jazykovou situací, zajímá nás, jaké další jazyky lidé v Česku používají, jaké postoje k nim zaujímají a jak přítomnost dalších jazyků v Česku ovlivňuje samotnou češtinu.

V oddělení stylistiky a sociolingvistiky jsou uchovávány a doplňovány dvě sbírky mluvených projevů:

  • nahrávky a přepisy institucionálních a neformálních rozhovorů: rozhovory na úřadu, rozhovory lékaře s pacientem, komunikace při soudním přelíčení, výzkumná interview, pracovní porady, schůze, tiskové konference, přednášky, slavnostní projevy, školní komunikace, rodinné rozhovory, rozhovory přátel, telefonní rozhovory, komunikace na návštěvách, rozhovory v domovech důchodců, komunikace dospělých s dětmi, komunikace při nákupech, při podomním prodeji aj.; původní magnetofonové nahrávky pořizované od 80. let 20. stol. jsou postupně digitalizovány; nové nahrávky vznikají s využitím digitálních videokamer;
  • nahrávky a přepisy mediálních rozhovorů: rozhlasové a televizní pořady (politické diskuse, interview, talk-show aj.); sbírka nahrávek a přepisů televizních diskusních pořadů se stala základem pro korpus DIALOG.

Na čem pracujeme:

Lingvistika textu a diskurzu, stylistika psané a mluvené češtiny

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Oddělení stylistiky a sociolingvistiky se orientuje na základní výzkum v oblasti analýzy diskurzu a podrobuje soustavné analýze současné české vyjadřování psané i mluvené, privátní i veřejné, včetně mediálního. Teoretický aparát navazuje na metodologii pražské funkční lingvistiky a stylistiky a zároveň rozvíjí teoretické impulzy mezinárodní vědy, zejména v oblasti etnometodologie, konverzační analýzy a dalších sociolingvisticky a pragmaticky zaměřených disciplín. Oddělení se zaměřuje na sběr aktuálních dat, vytváření specializovaných korpusů a kvalifikovaný popis současné jazykové situace, např. na hodnocení koexistence různých variet češtiny, spisovné i nespisovných, a také mediálně podmíněných (např. internetová komunikace aj.).
   

Budování a zpřístupňování korpusu DIALOG

Vedoucí úkolu: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Korpus DIALOG je speciální multimediální korpus mluvené češtiny, který je budován a spravován na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a výzkumu mluvené češtiny v její veřejné podobě. Korpus je dostupný na internetu.

Podrobnosti zde.

Redakce časopisu Slovo a slovesnost
Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií literatury, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.

Vedoucí redaktor: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

Redaktorka anglických textů: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.

Výkonní redaktoři: Mgr. Eva Havlová, Mgr. Jakub Kopecký, Ph.D.

Pracovníci:

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.   
vedoucí
e-mail: kaderka at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 401

Mgr. Martin Havlík, Ph.D.   

e-mail: havlik at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 443

Mgr. Eva Havlová  

e-mail: havlova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 427

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.   
e-mail: hoffmannova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 438

doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc. 

e-mail: homolac at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 442

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.  
e-mail: jilkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 441

Mgr. Jakub Kopecký, Ph.D. 

e-mail: kopecky at ujc.cas.cz

tel.: +420 225 391 427

Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.   
e-mail: mrazkova at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 439

Mgr. Helena Özörencik  

e-mail: ozorencik at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 440

Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.   

e-mail: sherman at ujc.cas.cz
tel.: +420 225 391 401